Algemene voorwaarden 

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderdeel van de te sluiten overeenkomsten met betrekking tot
het huren van de begane grond de Napoleonschuur voor (besloten) evenementen.

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over:
1. De verhuurder: De Napoleonschuur te Amerongen (hierna aangeduid als de Napoleonschuur)
2. De Huurder: de natuurlijke persoon of organisatie die de zaal wenst te huren.
3. De Zaal: de ruimte op de begane grond van de Napoleonschuur die kan worden gehuurd.

2. Reservering en annulering

1. De Zaal kan worden gereserveerd door contact op te nemen met de Napoleonschuur.
Contactgegevens zijn vermeld op napoleonschuur.nl.
2. De Napoleonschuur kan om een aanbetaling van de zaalhuur verzoeken.
3. De reservering is pas definitief na een (digitale) akkoordverklaring van de Huurder van de
definitieve offerte en ontvangst van betaling en als de reservering door de Napoleonschuur
(digitaal) is bevestigd.

3. Betaling

1. De Huurder is verplicht de gehele huurprijs 2 weken voor aanvang van het evenement te
voldoen.
2. In geval van niet of niet tijdige betaling van de huurprijs en/of van de bijkomende kosten, kan de
Napoleonschuur de Huurder de wettelijke rente in rekening brengen.

4. Huurperiode

1. De Zaal wordt verhuurd voor de duur van een nader overeen te komen huurperiode.
2. Eventuele opbouwactiviteiten kunnen starten aan het begin van de huurperiode, eventuele
afbouwactiviteiten dienen voltooid te zijn bij het einde van de huurperiode.
3. Bij overschrijden van de huurperiode door de Huurder, zal De Napoleonschuur alle extra te
maken kosten als gevolg hiervan, alle gederfde inkomsten als gevolg van het niet door kunnen
gaan van andere activiteiten in de Zaal en zaalhuur voor de extra tijd dat de zaal in gebruik is, bij
de Huurder in rekening mogen brengen.

4. Gebruik van de Zaal

1. Het is niet toegestaan om de Zaal te gebruiken voor andere activiteiten dan de vooraf
overeengekomen activiteiten. Indien blijkt dat de Huurder zich hier niet aan houdt, dan heeft de
Napoleonschuur het recht om de Zaal gesloten te houden voor de Huurder.
2. De huurprijs van de Zaal is inclusief eventuele vergoedingen voor gas, water, elektra , tenzij
anders in de offerte is opgenomen?
3. Bij de huur zijn standaard inbegrepen de aanwezige stoelen, tafels, een geluidsinstallatie, een
beamer en projectiescherm, het gebruik van de keuken en aanwezige apparaten, het gebruik
van het erf en de tuin. Bijzonder meubilair kan, in overleg, door de Napoleonschuur worden
gehuurd of door de Huurder worden meegebracht.
4. Het is niet toegestaan om in de Zaal zaken op te hangen door middel van plakband, spijkers,
schroeven of andere methoden die schade toe (kunnen) brengen aan de Zaal. Het is eveneens
niet toegestaan om kabels en dergelijke op de vloer te bevestigen met tape, plakband en/of
andere materialen. Bij twijfel dient te worden overlegd met de Napoleonschuur.
5. Het gebruik van een eigen audio of video installatie is uitsluitend toegestaan na voorafgaande
toestemming van de Napoleonschuur.
2
6. Bloemen en planten ter versiering zijn toegestaan in de Zaal. Het is niet toegestaan om confetti,
slingers, strooirijst en dergelijke te gebruiken, zonder voorafgaande toestemming van de
Napoleonschuur. Wordt dit toch gedaan, dan worden alle hieraan verbonden kosten voor
schoonmaken en opruimen bij de Huurder in rekening gebracht.
7. In de Zaal is roken niet toegestaan.
8. De Huurder mag geen gevaarlijke zaken en/of stoffen meebrengen naar de Zaal en op geen
enkele wijze overlast veroorzaken.
9. De Huurder is verplicht bij het ontstaan of constateren van beschadigingen aan de Zaal of
inventaris de Napoleonschuur daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
10. Directe of indirecte schade toegebracht aan in huur/bruikleen gekregen eigendommen van de
Napoleonschuur komen voor rekening van de Huurder.
11. De Huurder is verplicht zich te houden aan de door de Brandweer en/of de Napoleonschuur
gegeven aanwijzingen in verband met (brand)veiligheid in de Zaal.
12. De Huurder dient erop toe te zien dat de nooduitgangen uitsluitend en alleen worden gebruikt
in geval van nood.
13. Er mag geen vuurwerk of ander vergunning gevoelig materiaal worden afgestoken.

6. Aansprakelijkheid

1. De Huurder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle personen die zich op uitnodiging van, op
verzoek van of in opdracht van de Huurder in of in de nabijheid van de Zaal bevinden. De
Huurder is jegens de Napoleonschuur aansprakelijk voor alle door deze personen veroorzaakte
schade uit welke hoofde ook en hoe ook ontstaan.
2. De Huurder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle schade aan personen of roerende zaken
in de Zaal en de Napoleonschuur die door hem en/of zijn gasten en/of derden veroorzaakt is
binnen de huurperiode.
3. De Huurder staat ervoor in dat het gebruik van de Zaal voor de Napoleonschuur geen risico’s heeft
voor onder meer de openbare orde, veiligheid, de naam, reputatie en imago van de
Napoleonschuur
4. De Huurder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de afdracht van auteursrechtelijke
vergoedingen aan BUMA/STEMRA met betrekking tot het door de Huurder georganiseerde
activiteit.
5. De Huurder is verantwoordelijk een aansprakelijk voor het eventueel aanvragen van een
vergunning als de activiteit dit vereist.

7. Privacy

1. De Huurder mag onbeperkt foto’s van zijn activiteit maken en gebruiken voor commerciële
doeleinden. De Napoleonschuur heeft het recht dit te verbieden indien de goede naam van de
Zaal kan worden aangetast bij de betreffende commerciële doeleinden.
2. De Napoleonschuur respecteert de privacy van de Huurder en zal persoonsgegevens van de
Huurder slechts in overeenstemming met dit artikel en de Wet Bescherming Persoonsgegevens
verwerken.
3. De Napoleonschuur legt de persoonsgegevens van haar Huurders, zoals naam, (e-mail)adres, en
telefoon(fax-)nummer vast in een gegevensbestand.
4. De persoonsgegevens worden gebruikt voor de uitvoering van met de Huurder te sluiten en
gesloten overeenkomsten. Hiernaast kan de Napoleonschuur de gegevens gebruiken om
Huurder op de hoogte te houden van interessante informatie.
5. De Napoleonschuur zal de persoonsgegevens niet zonder de voorafgaande toestemming van de
Huurder aan derden verstrekken.
6. De Huurder kan bij de Napoleonschuur een verzoek indienen om zijn persoonsgegevens in te
zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen.

8. Geschillen

Op de verhuur van de Zaal en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing. Door partijen zal getracht worden een eventueel geschil eerst in onderling overleg te
beslechten. Indien dit niet lukt, dan zal de zaak worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de
rechtbank Utrecht.